Zmena Ústavy SR – návrat totality jednej strany?

29. novembra 2015, Radovan Hrádek, Nezaradené

Zmena Ústavy SR – návrat totality jednej strany?                                                      28.11.2016

 

 

Masovokomunikačné prostriedky SR nás informujú o tom, ako vláda SR tvrdo bojuje proti teroristickým hrozbám. Čo nám však tieto prostriedky nepovedia, je skutočnosť, že vláda SR má aj v úmysle tvrdo potlačiť základné piliere demokracie – občianske slobody občanov, slobodu prejavu a osobné práva občanov SR zakotvené v Ústave SR.

 

Pozrime sa na jedno z týchto opatrení bližšie.

 

Vláda SR na svojom mimoriadnom zasadnutí, okrem iného, prijala aj návrh Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 72/1995 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1999 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 178/2004 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z.,  zákona č. 192/2011 Z. z. a zákona č. 58/2014 Z. z.. Tento zákona sa dopĺňa o ustanovenie § 16a, ktoré znie:

 

㤠16a

 

(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá prevádzkuje webové sídlo alebo poskytuje doménové meno, je povinná na základe príkazu súdu vydaného na základe žiadosti informačnej služby podľa odseku 3 zamedziť prevádzku webového sídla alebo prístup na doménové meno, ak prevádzkou takéhoto webového sídla alebo doménového mena dochádza k šíreniu myšlienok podporujúcich alebo propagujúcich terorizmus, politický alebo náboženský extrémizmus, extrémizmus prejavujúci sa násilným spôsobom alebo škodlivé sektárske zoskupenia.

 

(2) Na vydanie príkazu podľa odseku 1 je príslušný sudca súdu príslušného podľa osobitného predpisu.1da)

 

(3) Žiadosť o vydanie príkazu podľa odseku 1 musí obsahovať

  1. označenie osoby, ktorá je povinná zamedziť prevádzku webového sídla alebo prístup na doménové meno,
  2. údaje o webovom sídle alebo o doménovom mene, prevádzka ktorého alebo prístup ku ktorému má byť zamedzený,
  3. údaje o rozsahu a lehote zamedzenia prevádzky webového sídla alebo prístupu na doménové meno,
  4. odôvodnenie potreby zamedzenia prevádzky webového sídla alebo prístupu na doménové meno.

 

(4) Príkaz podľa odseku 1 musí byť vydaný v písomnej forme a musí obsahovať

  1. označenie súdu, ktorý príkaz vydal,
  2. označenie osoby, ktorá je povinná zamedziť prevádzku webového sídla alebo prístup na doménové meno,
  3. údaje o webovom sídle alebo o doménovom mene, prevádzka ktorého alebo prístup ku ktorému má byť zamedzený,
  4. údaje o rozsahu a lehote zamedzenia prevádzky webového sídla alebo prístupu na doménové meno,
  5. odôvodnenie potreby zamedzenia prevádzky webového sídla alebo prístupu na doménové meno.

 

(5) Informačná služba doručí príkaz podľa odseku 1 osobe podľa odseku 4 písm. b) do vlastných rúk a preukázateľne ju oboznámi s neutajovanou časťou obsahu tohto príkazu v rozsahu podľa odseku 4 písm. a) až e).

 

(6) Proti príkazu podľa odseku 1 nie je prípustný opravný prostriedok.“.

 

Čo táto zmena, ak bude parlamentom prijatá, bude vlastne znamenať? SIS požiada príslušný súd o vydanie príkazu na zamedzenie prevádzky webového sídla alebo prístupu na doménové meno, ak prevádzkou takéhoto webového sídla alebo doménového mena dochádza k šíreniu myšlienok podporujúcich alebo propagujúcich terorizmus, politický alebo náboženský extrémizmus, extrémizmus prejavujúci sa násilným spôsobom alebo škodlivé sektárske zoskupenia. Definíciu “šírenia myšlienok podporujúcich alebo propagujúcich terorizmus, politický alebo náboženský extrémizmus, extrémizmus prejavujúci sa násilným spôsobom alebo škodlivé sektárske zoskupenia” bude určovať SIS nie na základe dôkazov, ale iba na základe svojich tajných informácií. Inými slovami, činnosť SIS pri aplikovaní definície a následnom podaní žiadosti na súd nebude nikým kontrolovaná, pretože neexistuje žiadny kontrolný mechanizmus, ktorý by posúdil, či právnická, resp. fyzická osoba naplnila túto veľmi pochybnú “definíciu” tak ako bola v žiadosti predložená súdu prostredníctvom SIS.

 

Upresnime si pojmy, obzvlášť definíciu politického extrémizmu, aby nedošlo k obvineniu opozičných strán, prípadne koaličných (ignorovanie referenda v Gabčíkove). Citujem zo stránky MV SR:

 

Politický extrémizmus v zásade označuje akékoľvek aktivity smerujúce proti súčasnému systému s cieľom nahradiť tento systém celkom odlišným systémom. Politický extrémizmus je úmyselné konanie, ktoré sa výrazne odchyľuje od prijatých, všeobecne uznávaných a akceptovaných noriem spoločenského správania a verejno-politických aktivít, smerujúce k ohrozeniu, destabilizácii, prípadne až k zmene legitímneho štátneho zriadenia, ústavného poriadku alebo demokratických princípov zvrchovaného, právneho štátu alebo k ohrozeniu jeho suverenity a územnej celistvosti.
Konečným cieľom skupín alebo jednotlivcov presadzujúcich politický extrémizmus je prevzatie štátnej moci (legitímnym, ale aj nelegitímnym spôsobom) alebo jej deštrukcia použitím nelegitímnych prostriedkov. Ich snahou môže byť aj spochybňovanie povojnového usporiadania v Európe, vrátane revízie štátnych hraníc.

 

Neviem, ktorý génius túto definíciu vytvoril, no na to, aby sa SIS trafila do určenia čo spadá, resp. nespadá do definície “šírenia myšlienok podporujúcich alebo propagujúcich terorizmus, politický alebo náboženský extrémizmus, extrémizmus prejavujúci sa násilným spôsobom alebo škodlivé sektárske zoskupenia” netreba myslenie génia, pretože pod takúto definíciu sa dá skryť čokoľvek.  Dá sa tu skryť aj to, že opozícia a mimovládne strany, ktoré sa v súčasnosti snažia voľným a slobodným politickým bojom dostať v nasledujúcich voľbách do parlamentu, aby zlepšili a sfunkčnili toto štátne zriadenie a nie, aby ho zvrhli, pod túto definíciu spadajú, pretože chcú mať v parlamente väčšinu a robia to legitímnym spôsobom. Dá sa tu skryť aj to, že alternatívne médiá, ktoré informujú odlišne od vládnej propagandy prezentovanej verejnoprávnou TV sa de facto dopúšťajú takéhoto konania.

 

Táto zmena zákona má nadobudnúť účinnosť od 01.01.2016, ak bude prijatá parlamentom, teda v roku, v ktorom sú vyhlásené parlamentné voľby. Pozorní čitatelia vládneho návrhu si určite všimli, že podľa ustanovení navrhovaného § 16a, ods. 5 zákona doručí príkaz súdu dotknutej právnickej, resp. fyzickej osobe do vlastných rúk SIS, pričom ju oboznámi len s “neutajovanou časťou obsahu príkazu” podľa ods. 4 písm. a) až e). Inými slovami, jedná sa o formálne skutočnosti uvedené v príkaze súdu, bez akéhokoľvek odôvodnenia z akého dôvodu bol príkaz vydaný SIS.

 

Čo je však na tomto vládnom návrhu najhoršie, je totálne popretie práva občana SR, resp. právnickej osoby na spravodlivý proces, ktoré je zakotvené v ústave SR. O tom svedčí aj skutočnosť, že konanie na súde bude vykonané bez účasti verejnosti a podľa § 16a ods. 6 a naviac, proti príkazu súdu neexistuje žiadny opravný prostriedok. Tento návrh vládneho návrhu evidentne popiera právo občana, resp. právnickej osoby na spravodlivý proces.

 

V prípade, že tento vládny návrh príjme parlament, bude to návrat do totality a praktík ŠtB, ktorá konala podobným spôsobom. Vyzývam poslancov Národnej rady SR, aby veľmi starostlivo zvážili, či tento návrh, ako aj ostatné vládne návrhy (balíček), ktoré v tomto príspevku neuvádzam, podporia svojim hlasovaním. Zároveň vyzývam občanov SR, aby veľmi starostlivo sledovali hlasovanie poslancov NR SR týkajúce sa tohto vládneho návrhu. Ak bude prijatý, je to koniec demokracie a slobody prejavu, za ktorý občania SR v roku 1989 štrngali kľúčmi.

 

Tento príspevok je poslaný všetkých poslancom NR SR, členom vlády SR a médiám vykonávajúcim svoju činnosť na území SR a ČR, a samozrejme aj v zahraničí.

 

Občania, myslite! Páni poslanci, zvážte za čo budete hlasovať! Uvedomte si, že každý z vás sa môže stať obeťou tohto rozhodnutia.

 

Mgr. Radovan Hrádek

advokát